วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ก.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายหนองหญ้ารังกา - บ้านแวง) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร ก.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเติมน้ำยาเคมี โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสวัสดิการ (มิ.ย.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง (มิ.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการคลัง (มิ.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนการคลัง (มิ.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง