วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายหนองต่อ - หนองไผ่) บ้านหนองต่อ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการคลัง (มิ.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ 10 (สายบ้านนางสายฝน ไป หนองคูขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองต่อ หมู่ 8 (สายหน้าวัดโคกสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อพันธ์ปลาโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแหล่งน้ำสาธารณของชุมชน ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหารสัตว์โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม พ.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบริเวณบ้านนายคง พลไธสง ไป ที่ทำการ อบต. นาโพธิ์) บ้านหนองหว้า หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง