วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายอดุลย์) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหญ้ารังกา ต.นาโพธิ์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางกลดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านกำนันเก่า-หนองไผ่ ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเลฺ็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างค่าบริการพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียน โดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง