วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
จ้างวางท่อน้ำเข้า-ออกหนองโนนวัดเก่า หมู่ที่๙ บ้านหนองหญ้ารังกา งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๘๐เมตร จำนวน ๑๙ท่อน จำนวน๒จุด รวม๓๘ท่อนพร้อมงานเทพื้นร่องท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง๒.๐๐เมตรยาว๑๙.๐๐เมตร หนา๐.๑๐เมตรและกำแพงคอนกรีตปากท่อกว้าง๒.๐๐เมตรยาว๓.๐๐เมตรทั้ง ๒จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคลากรที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านหนองหว้า ม.๑๑ จำนวน ๒สาย คือ สายหน้าบ้านนายสอน เปลี่ยนไธสงไปบ้านจอก และสายซอยบ้านนายกฤษณชัย ตาไธสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโศกกะฐิน ยาว ๑๗๐.๐๐เมตร โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๗ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย (ศพด. อบต.นาโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ประกอบอาหารกลางวัน(แบบปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค.๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายกลางหมู่บ้าน ) หมู่ที่ ๓ บ้านจอก ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง