วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ทีวี 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน (ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 9 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ( ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๖๖ - วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง