วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย (ศพด. อบต.นาโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ประกอบอาหารกลางวัน(แบบปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค.๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายกลางหมู่บ้าน ) หมู่ที่ ๓ บ้านจอก ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวัสดุอุปกรณ์โ่ครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อต้นเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง