องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


การประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 5 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  เป็นการประขาคมระดับตำบลโดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรักและมีจิตสำนึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม

3.  เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  และประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล/ระดับหมู่บ้าน) ในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับประชาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อพิจารณาจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

4.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) อย่างมีประสิทธิภาพ

 5.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

                คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่  คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผู้นำชุมชน  กรรมการชุมชน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  อสม.  อปพร. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  กลุ่มเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปราชญ์หมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสังเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  ผู้สูงอายุทุกคน  เจ้าของร้านค้า กลุ่มบุคคลอื่นๆ  ประชาชนทุกคน หรือทุกครัวเรือน จำนวน 450 คน

            ผลจากการมีส่วนร่วม

            ผู้มีส่วนร่วมแต่ละหมู่บ้านได้เสนอปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

หมู่ที่ 3 บ้านจอก

1. โครงการยกระดับถนนดินสายโสกแพง-หนองทม

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองจอก-บ้านหินตั้ง ตำบลศรีสว่าง

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองจอก

หมู่ที่ 7 บ้านโศกกะฐิน

1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางสุภาวดี จำชาติ พร้อมท่อลอดระบายน้ำ

2. โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าวัด-บ้านแม่ทับทิม-หนองฝาย

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสี่แยกตะวันยอแสง-ถนนลาดยางนาโพธิ์-พุทไธสง

หมู่ที่ 8 บ้านหนองต่อ

1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายจำปี

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหนองต่อ

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายยวน-บ้านนายอำนาจ

4. โครงการทำรั้วแนวกั้นที่สาธารณประโยชน์หนองหญ้าปล้อง

5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านผู้ใหญ่-บ้านนายยวน

หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา

1. โครงการวางท่อระบายน้ำสายศาลาประชาคมหลังเก่า

2. โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านนายสุรัตน์ นครชัย

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายทองพูน-บ้านนางไสว หงส์อวน

4. โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านหมวดอดุลย์ ดีเลิศ

5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางสุบิน-บ้านนางไสว หงส์อวน

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญ้ารังกา-ถนนหน้าวัด

7. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คูหนองหญ้ารังกา

8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะพานโบราณ-เขตอำเภอพุทไธสง

9. โครงการขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายนานายประสาน-นางรำไพ

10.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางไหม-นานางกฤษณา

หมู่ที่ 10 บ้านหนองหว้า

1. โครงการยกระดับถนนดินหน้าสวนนายทักษิณ สีสิ่ว – บ้านนางพิมพา สงนอก

2. โครงการวางท่อระบายน้ำมุมสวนนางทองจันทร์ – มุมสวนนายสงบ

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหนองม่วง – นานางจำนง

4. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค

หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า

1. โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายไสว จากนอก

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิคม บุ่งง้าว

          การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ที่มาจากปัญหา ความต้อง ความจำเป็นของประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ที่สามารถเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งใช้วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2024-03-05
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-31
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-05
2023-12-01
2023-11-02