องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม  ชื่อ + นายไสว พลสม
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
  โทรศัพท์ +  081-966-9371
  อีเมล์ + admin@napholocal.go.th
   
  ชื่อ + นายพรมมา นาคเหนือ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
  โทรศัพท์ +  082-6352540
  อีเมล์ + admin@napholocal.go.th
   
  ชื่อ + นายอภิชาติ ทบลม
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 062-5654119
  อีเมล์ + admin@napholocal.go.th
   
  ชื่อ + นางนิตยา อาจจำนงค์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  085-3053460
  อีเมล์ + admin@napholocal.go.th
   
  ชื่อ + นายทินภัทร ชันไธสง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  088-9626202
  อีเมล์ + admin@napholocal.go.th
   
  ชื่อ + นายอภิชาติ ทบลม
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  062-5654119
  อีเมล์ +
admin@napholocal.go.th

  ชื่อ + นางศิริกร เกษจันทร์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  064-626-0194
  อีเมล์ +
admin@napholocal.go.th