องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


วันที่ 6-8 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้จากการอบรมและศึกษาดูงาน โดยจะได้นำมาปรับปรุงงานตลอดจนการให้บริการสาธารณะต่างๆให้กับชุมชน และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารของผู้นำองค์กร

2024-03-05
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-01-31
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-05
2023-12-01
2023-11-02