องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีประเด็นการประชุมในการมอบนโยบาย กำหนดแนวทางเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ และร่วมกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน 1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน 2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 5) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการนี้ นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
2024-02-16
2024-02-15
2024-01-31
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-05
2023-12-01
2023-11-02
2023-10-03
2023-08-03