องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม อสม. เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในการจัดทำแผนดำเนินงานและพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 รวมถึงการกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
2024-02-16
2024-02-15
2024-01-31
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-05
2023-12-01
2023-11-02
2023-10-03
2023-08-03