องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง นางวิไล ลิมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อาคารห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแนะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจของหน่วนงาน ภายใต้แนวคิดต่อต้าน การทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.บ้านถ่อน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
2021-11-29
2021-10-07
2021-09-30
2021-09-08
2021-04-30
2021-03-03
2021-02-22
2021-02-03
2020-12-30
2020-10-29