องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาโพธิ์


วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางวิไล ลิมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นาโพธิ์ และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ได้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
2021-11-29
2021-10-07
2021-09-30
2021-09-08
2021-04-30
2021-03-03
2021-02-22
2021-02-03
2020-12-30
2020-10-29