องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


อบต.นาโพธิ์ 🎯📌เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคม อบต.นาโพธิ์ ☎ทร 044-666-646
2021-11-29
2021-10-07
2021-09-30
2021-09-08
2021-04-30
2021-03-03
2021-02-22
2021-02-03
2020-12-30
2020-10-29