องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีประเด็นการประชุมในการมอบนโยบาย กำหนดแนวทางเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ และร่วมกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน 1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน 2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 5) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการนี้ นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
2022-10-23
2022-10-17
2022-09-20
2022-08-26
2022-04-12
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-25