องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม อสม. เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในการจัดทำแผนดำเนินงานและพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 รวมถึงการกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
2022-10-23
2022-10-17
2022-09-20
2022-08-26
2022-04-12
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-25