องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4/2565) และ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2565)

2023-08-03
2023-03-13
2023-01-30
2023-01-19
2022-12-28
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-19
2022-10-23
2022-10-17