องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4/2565) และ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2565)

2022-10-23
2022-10-17
2022-09-20
2022-08-26
2022-04-12
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-30
2022-03-25