องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.


  นายจรัญ ปะจุธะกา
 

ประธานสภา อบต.นาโพธิ์
โทรศัพท์ 098-1301882

     
นายธีระ ปะทะโน

   รองประธานสภา อบต.นาโพธิ์
โทรศัพท์ 085-7809584
 
     
 
 
  นางพยุง  ศลาประโคน
 
  เลขานุการสภา อบต.นาโพธิ์
โทรศัพท์ 081-8769687
 
     
     
นายพนมรุ้ง โพธิขำ

นายสมพงษ์ หินเกิ้ง
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 098-2427515

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ 065-3030719
     

นายสุริยา นารินทร์

นายกฤษณชัย ตาไธสง
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ 085-6097130
 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ 061-6839529