องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา


 
นายธันยวิชญ์ วิศิษฏ์ศิลป์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวละมุด ปลิวไธสง
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางพรพัสนันท์   พลสม
(ว่าง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางญาณิษา  เพ็ชรตะกั่ว


ผู้ดูแลเด็ก