องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการนางพยุง ศลาประโคน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
081-8769687
 


นายธันยวิชญ์ วิศิษฏ์ศิลป์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
082-5092515
 
   
นายอภิชาติ ทบลม นางนิตยา อาจจำนงค์ (ว่าง)
 หัวหน้าสำนักปลัด
062-5654119
 ผู้อำนวยการกองคลัง
085-3053460
ผู้อำนวยการกองช่าง

     
นายธันยวิชญ์ วิศิษฏ์ศิลป์   นางศิริกร เกษจันทร์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
082-5092515
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
064-6260194