องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม