องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการประชาชน ปี2562-2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]30
2 การประเมินความเสี่ยงประจำปี [ 3 ม.ค. 2563 ]30
3 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]28
4 สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ [ 6 มิ.ย. 2562 ]28
5 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 6 มิ.ย. 2562 ]32
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 1 พ.ย. 2561 ]29
7 แผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]28
8 แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]27
9 แผนการใช้จ่ายเงินส่วนโยธา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]29
10 แผนการใช้จ่ายเงินส่วนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]33
11 แผนการใช้จ่ายเงินส่วนสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]30
12 แผนการใช้จ่ายเงินส่วนสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]35
13 แผนการใช้จ่ายเงิน งบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]28
14 แผนการใช้จ่ายเงิน ส่วนการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]29
15 แผนการใช้จ่ายเงิน ส่วนประปา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]30
16 ประมาณการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 7 พ.ค. 2561 ]27
17 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 30 พ.ย. 542 ]29