องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

ติดต่อ - สอบถาม  ชื่อ + นายไสว พลสม
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
  โทรศัพท์ +  081-966-9371
  อีเมล์ + admin@napholocal.go.th
   
  ชื่อ + นางยุวดี  มาตย์นอก
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
  โทรศัพท์ +  088-572-0382
  อีเมล์ + admin@napholocal.go.th
   
  ชื่อ + นายอภิชาติ ทบลม
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 062-5654119
  อีเมล์ + admin@napholocal.go.th
   
  ชื่อ + นางนิตยา อาจจำนงค์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  085-3053460
  อีเมล์ + admin@napholocal.go.th
   
  ชื่อ + นายพีรพัฒน์  สังสีแก้ว
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  088-7028934
  อีเมล์ + admin@napholocal.go.th
   
  ชื่อ + นายธันยวิชญ์ วิศิษฏ์ศิลป์
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  082-5092515
  อีเมล์ +
admin@napholocal.go.th

  ชื่อ + นางศิริกร เกษจันทร์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  064-626-0194
  อีเมล์ +
admin@napholocal.go.th